Náhradní rodinná péče

Osvojení a proces zprostředkování osvojení   

 

Kde je upraveno osvojení a co to vlastně je osvojení?

Osvojení je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zprostředkování osvojení je upraveno v zákoně č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálně právní ochraně dětí)

Osvojení je jedna z forem náhradní rodinné péče. Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem. O osvojení nezletilého rozhodne soud na návrh. Na základě rozhodnutí o osvojení se osvojitelé zapíší do matriky jako rodiče dítěte.

 

Kdy lze dítě osvojit?

K osvojení dítěte je třeba souhlasu rodičů. Matka osvojovaného dítěte může dát souhlas nejdříve šest týdnů po narození dítěte, otec může dát souhlas po narození dítěte. Oba rodiče mají možnost svůj souhlas odvolat po dobu tří měsíců ode dne, kdy byl dán.

Pokud rodiče souhlas k osvojení neudělí a současně o dítě nejeví zájem, a to po dobu 3 měsíců od posledního projeveného zájmu soud na návrh vydá rozhodnutí, kterým určí, že rodiče o nezl. zjevně neprojevili zájem a k osvojení není třeba jejich souhlasu.

 

Kdy není třeba souhlasu rodičů k osvojení?

 • Rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení
 • Není schopen projevit svoji vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout
 • Zdržuje se na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu zjistit

Za této situace pak soud vyžaduje k osvojení souhlas poručníka, případně opatrovníka, kterého k tomu účelu jmenuje soud.

 

Kdo se může stát osvojitelem a kde může občan požádat o zprostředkování osvojení?

Osvojitelem se může stát občan, který dosáhl zletilosti a je občanem ČR nebo cizincem s povoleným trvalým pobytem na území České republiky nebo který přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu 365 dnů.  Osvojitelem se může stát pouze osoba, která svým způsobem života zaručuje, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem.

Žádost o zprostředkování osvojení, spolu s potřebnými podklady podá občan na Městském úřadě, oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Jeho žádost je následně po provedeném šetření v rodině postoupena Krajskému úřadu, který zajišťuje psychologické vyšetření a odborné posouzení žadatelů o osvojení.

Odborné posouzení žadatelů o osvojení je v rozsahu 48 hodin. Po absolvování odborného posouzení jsou žadatelé zařazeni rozhodnutím do evidence Krajského úřadu.

 

Co je potřeba doložit k žádosti o zprostředkování osvojení?

 • Žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli
 • Doklad o státním občanství
 • Opis z evidence Rejstříku trestů
 • Zprávu o zdravotním stavu žadatelů
 • Údaje o ekonomických a sociálních poměrech
 • Vyjádření OSPOD k žádosti
 •  

Krajský úřad vede spolu s evidencí žadatelů o osvojení také evidenci dětí vhodných k osvojení.  Dokumentace dítěte obsahuje:

 • Osobní údaje
 • Doklad o státním občanství
 • Údaje o sociálních poměrech dítěte a jeho rodiny
 • Doklad, že dítě splňuje podmínky pro osvojení (souhlas rodičů, rozsudek o nezájmu rodičů)
 • Zprávu o zdravotním stavu dítěte
 • Rozhodnutí příslušných orgánů o výchově dítěte, pokud bylo vydáno

 

Jak se žadatel dozví o dítěti?

Krajský úřad vydá písemné oznámení a žadatel má právo se s dítětem seznámit. Ten, u něhož se dítě nachází (ústavní zařízení, pěstoun na přechodnou dobu) je povinen toto seznámení umožnit. Po seznámení má žadatel možnost podat k soudu návrh na předání dítěte do péče před osvojením nebo do péče budoucího osvojitele. Lhůta pro podání návrhu je 30 dní od oznámení Krajského úřadu.

Po předání dítěte do péče před osvojením má žadatel povinnost o nezl. pečovat na vlastní náklady po dobu šesti měsíců a pak může podat k soudu návrh na osvojení.

O osvojení nezletilého rozhodne soud. Na základě rozhodnutí o osvojení se osvojitelé zapíší do matriky jako rodiče dítěte a dítěti je vystaven matrikou nový rodný list.