Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

Uplynulo třetí období realizace projektu odboru sociálních věcí MěÚ Třebíč Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč, který směřuje k rozvoji a podpoře zavádění inovativních metod sociální práce do přímé praxe zaměstnanců veřejné správy věnujících se rodinné a sociální problematice.

Od září 2017 do února 2018 tak bylo celkem 17 zaměstnanců veřejné správy MěÚ Třebíč, podpořeno účastí na klíčové aktivitě profesního rozvoje, prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích kurzů zaměřených na metody  výkonu sociální práce s osobami v sociálním ohrožení podmíněném jejich zadlužeností a dále na techniky motivace klientů k jejich znovuzačlenění do různých rolí společnosti (obnovení funkce rodiny, návrat na trh práce, přijetí odborné podpory, atd.). Dále bylo 7 zaměstnanců veřejné správy podpořeno výkonem supervizní služby, a to jak týmové, tak individuální v celkovém rozsahu 21 hodin. Sdílená témata případových setkání se dotýkala především sociální práce s podivínským klientem, často trpícím duševní poruchou. Supervize v plném rozsahu naplnila při jednotlivých setkáních všechny svoje funkce, a to jak monitorující a řídící, tak podpůrnou a vzdělávací.

 V rámci realizace klíčové aktivity síťování byla uskutečněna 2 setkání u kulatého stolu, 5.12.2017 k tématu Podpora spolupráce pracovníků odboru sociálních věcí s poskytovateli služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a dne 14.12.2017 k tématu Součinnost ORP v okrese Třebíč při výkonu sociálně právní ochrany při výkonu sociálního opatrovnictví.

za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková


Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

Odbor sociálních věcí MěÚ Třebíč již více než rok realizuje projekt Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč, jehož cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Svých stanovených cílů dosahuje realizačním tým projektu prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit zaměřených na profesní vzdělávání sociálních pracovníků a zajištění výkonu sociální práce pod odbornou supervizí, která poskytuje reflexi odvedené práce jak z hlediska její kvality, tak kvantity. Profesní podpora a rozvoj sociálních pracovníků je v souladu se standardy sociální práce zacílena především na osvojování si inovativních metod sociální práce se specifickými skupinami klientů. Ať už se jedná o osoby s duševním onemocněním či dětské klienty a mládež, přímá sociální práce s každou z jmenovaných skupin klientů vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, které respektují jejich fyzické možnosti a rozumové schopnosti. Po absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů Správní řád ve vztahu k výkonu SPOD a Základy práce s lidmi s duševním onemocněním dále svoji pozornost zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice upřeli na nácvik nových metod sociální práce s dětským klientem, a to prostřednictvím kurzů Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Dítě a poruchy rodinného prostředí, Jak komunikovat s dítětem  konečně kurzu Motivační rozhovory a práce s dítětem. Klíčovou aktivitou profesního rozvoje bylo celkem dosud podpořeno 26 zaměstnanců.

V rámci výkonu supervize bylo od počátku projektu uskutečněno již 32 supervizních hodin podpory v podobě týmových supervizních setkání i individuální supervizní podpory. Dosud se dále uskutečnily 3 setkání u kulatého stolu zaměřené zejména na podporu spolupráce odboru sociálních věcí se sociálními službami a neziskovým sektorem, školskými zařízeními a dalšími pomáhajícími subjekty v regionu Třebíčska.

za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková


Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

Již v září 2016 byl odborem sociálních věcí městského úřadu zahájen projekt Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč, jehož cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Pracovníci, zaměstnanci veřejné správy, věnující se rodinné a sociální problematice tak prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání a výkonu sociální práce pod odbornou supervizí prohlubovali svoje profesní kompetence pro přímou práci s klienty. Akreditované vzdělávání bylo zaměřeno na 2 stěžejní oblasti, a to efektivní komunikaci s dítětem, jehož nestabilní rodinné prostředí vykazuje opakovaně vícečetné poruchy a dále na výkon sociální práce směrem ke klientům v rámci správního řízení. I zde se jedná o citlivou oblast pomoci rodinám, kdy se sociální pracovník ocitá současně ve více rolích, jednak úředníka, který ve správním řízení autoritativně rozhoduje právech a zájmech rodiny a jejích členů, a dále kontinuálně pokračuje v roli podporujícího a pomáhajícího pracovníka.  Průsečíkem všech činností je pak ochrana zájmů nezletilého dítěte.

V aktuálním období realizace projektu dále kromě workshopů mezirezortní spolupráce probíhají akreditované vzdělávací kurzy zaměřené na osvojení si inovativních metod sociální práce s lidmi s duševním onemocněním a  na využití metody socioterapeutické podpory v rodině, která je ohrožená sociálním vyloučením. Dosud se také uskutečnily dva workshopy, zaměřené zejména na podporu spolupráce odboru sociálních věcí se sociálními službami a školskými zařízeními v regionu Třebíčska. Výstupem z workshopů bylo vyjasnění individuálních i sdílených kompetencí, poskytovatelé služeb se prezentovali zejména novými aktivitami, které realizují, příklady dobré spolupráce a také novými možnostmi sdílení procesů koordinace  v oblasti práce s ohroženými osobami. 

 za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková


Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

V rámci realizace našeho projektu bylo zakončeno první monitorovací období, přičemž účastí na klíčových aktivitách projektu byli podpořeni sociální pracovníci, zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice. Podpora byla zacílena zejména na rozvoj jejich profesních kompetencí prostřednictvím akreditovaného vzdělávání v oblasti využití inovativních metod v sociální práci a výkonem odborné supervize, umožňující zpětný náhled na přímou sociální práci, jak v oblasti kvality, tak i v oblasti kvantity.

V prvním šestiměsíčním období sociální pracovníci absolvovali celkem 3 vzdělávací kurzy, přičemž všichni podpoření zaměstnanci kurzy absolvovali úspěšně a získali osvědčení. Jednalo se o kurzy: Správní řád ve vztahu k výkonu sociálně právní ochrany dětí, Dítě a poruchy rodinného prostředí dne a kurz Jak komunikovat s dítětem - úvod  do problematiky. V rámci realizace klíčové aktivity Supervizní podpory zaměstnanců veřejné správy směřující k profesní podpoře a profesnímu rozvoji zaměstnanců veřejné správy bylo za první období poskytnuto celkem 21 hodin přímé supervizní podpory, a to 10 hodin týmových supervizí a 11 hodin individuálních (případových) supervizních podpor. Cílem bylo získávání náhledů na přímou práci s klienty prostřednictvím supervizních funkcí v podobě podpory, vzdělávání a sebeřízení. Dále byl uskutečněn první workshop k datu 17.2.2017, s názvem Podpora spolupráce pracovníků odboru sociálních věcí s poskytovateli služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené s účastí 33 osob, zástupců odboru sociálních věcí, "síťovaných" institucí a neziskového sektoru směřující k výměně zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, ke koordinaci součinnosti a efektivní spolupráci. Výstupem z workshopu bylo vyjasnění individuálních i sdílených kompetencí, poskytovatelé služeb se prezentovali zejména novými aktivitami, které realizují, příklady dobré spolupráce a také novými možnostmi spolupráci v oblasti práce s ohroženými osobami. 

za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková


Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Třebíči zahájil v září realizaci projektu, jehož stěžejním cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Zajištění stálého růstu profesního potenciálu sociálních pracovníků a udržení kontinuální mezirezortní spolupráce ve vazbě na rychle se měnící trendy přináší obrovské nároky jak na kvalitu, tak na kvantitu vykonávané přímé sociální práce, zejména pak v kontextu proměn společnosti a potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením,.

Při hledání odpovědi na otázku, jak tohoto cíle dosáhnout, dospěl realizační tým projektu k záměru podpořit v maximální možné míře osobní profesionalizaci sociálních pracovníků v podobě celoživotního vzdělávání a dále rozvíjet jejich dovednost správné a včasné identifikace sociálního problému klientů a schopnost výběru optimálního nástroje pro jeho řešení. Dílčí cíle projektového záměru jsou tak úzce provázány s jednotlivými klíčovými aktivitami v podobě profesního rozvoje, odborné supervize a mezioborové spolupráce, přičemž komplexní získanou hodnotou bude zkvalitnění výkonu sociální práce. Projektem bude podpořeno 10 stávajících zaměstnanců veřejné správy, z toho 8 terénních sociálních pracovnic a 2 kurátoři pro děti a mládež. Potřeba vzdělávání byla definována zejména v tématech metody práce s ohroženými dětmi, metody určení identity dítěte a metody řešení konfliktů při poskytování sociálně právní ochrany. V nastávajícím podzimním období, tedy v prvním monitorovacím období projektu, absolvují zaměstnanci sociálního odboru akreditované vzdělávací kurzy Správní řád ve vztahu k sociálně právní ochraně dětí, Dítě a poruchy rodinného prostředí a kurz Jak komunikovat s dítětem Všechny kurzy jsou akreditovány MPSV a jejich cílem je posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků pro výkon jejich profese. Dále bude uskutečněno první odborné setkání prostřednictvím multidisciplinární platformy zaměřené na problematiku mezirezortní spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, se školskými zařízeními, se zdravotnickými zařízeními a s nestátními neziskovými organizacemi s cílem sdílení zkušeností, přenosu dobré praxe a sjednocování postupů spolupůsobení při zajištění pomáhající intervence klientům.

Popřejme tedy realizačnímu týmu projektu úspěch v podobě zeefektivnění výkonu sociální práce ve vazbě ke konkrétním klientům.

za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková


Projekt rozvoje sociální práce zahájen

K datu 01.09.2016 zahájilo Město Třebíč realizaci projektu „Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s chudobou Evropského sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. Ve svých klíčových aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem zajištění výkonu kvalitní standardizované přímé sociální práce. Podpora bude zacílena na samotné odborné vzdělávání pracovníků v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. síťování, a supervizní podporu.
V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění ve vazbě ke konkrétním osobám ohroženým sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučeným.

zpracoval: realizační tým projektu