Orgán SPOD se při své práci řídí právními předpisy a standardy kvality.

Jedná se o soubor kritérií, která určují úroveň kvality poskytování sociálně-právní
ochrany. Přehled všech 14 standardů je zveřejněn. Standardy, jejichž úkolem je
informovat veřejnost o postupech a pravidlech na úseku SPOD, jsou zveřejněny na
těchto stránkách. Najdete zde např. informace:

- o obvodech a pracovních, kteří v nich působí

- o tom, kde nás najdete

- o kontaktech, na kterých se můžete objednat

- o tom, co je obsahem činnosti jednotlivých pozic (sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež, sociální
  pracovník na úseku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných atd.),

- o režimu stížností a postupu při uplatňování námitek podjatosti

- o tom, jak uplatnit žádost o nahlédnutí do spisů a další.

Nezveřejněné standardy jsou písemně zpracovány, průběžně aktualizovány a uloženy v kanceláři vedoucí oddělení SPOD. Jednotliví zaměstnanci mají standardy k dispozici na Portálu odboru, sekci dokumenty odboru.

Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí.

Seznam použitých zkratek:

BOZP             bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CAN                syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

CEO               centrální evidence obyvatel

DS                  datová schránka

IPOD              individuální plán ochrany dítěte

IS SVI             Informační systém Systému včasné intervence

KSPOD          komise pro sociálně-právní ochranu dětí

MěÚ                městský úřad

MPSV             ministerstvo práce a sociálních věcí

NRP                náhradní rodinná péče

OP LZZ           Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OS                  okresní soud

OSK                oddělení sociální kurately pro děti a mládež

OSPOD          orgán sociálně-právní ochrany dětí

OSV                odbor sociálních věcí

OSVČ             osoba samostatně výdělečně činná

OSZ                okresní státní zastupitelství

OÚ ORP         obecní úřad obce s rozšířenou působností

PC                  osobní počítač

PČR                Policie České republiky

SO ORP         správní obvod obce s rozšířenou působností

SPO                sociálně-právní ochrana

SPOD             sociálně-právní ochrana dětí

SVI                  Systém včasné intervence

TZ                   trestní zákoník

ÚV                  ústavní výchova

ZDVOP           zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

ZOZ                zkoušky odborné způsobilosti

ZP                   zákoník práce

 

Použité pojmy:

Koordinátor případu – ve stejném významu je OSPOD Třebíč používán pojem klíčový pracovník