Systém včasné intervence

Co je SVI?

Systém včasné intervence = propojení a spolupráce institucí zúčastněných na péči o ohrožené děti. 

Posláním SVI je prevence a náprava společensky nežádoucího chování, jeho včasná identifikace a následná ochrana ohrožených dětí.

Slouží k rychlé a účinné pomoci dětem, které se dostávají do konfliktu se zákony.

Prostředkem je jednotný informační systém, v němž základní informační propojení existuje mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí. policií a orgány justice.

Cílem SVI je nastavení efektivní multidisciplinární spolupráce zúčastněných subjektů.

 

Jak se pracuje s SVI?

Útvary Policie ČR zjistí protiprávní událost, v níž je účastníkem dítě jako pachatel, poškozený, svědek nebo pohřešovaný. Tuto událost vloží do informačního systému SVI formou oznámení. Ihned po tomto vložení se o události dozvídají orgány sociálně-právní ochrany dětí, nezl. dítě je zavedeno do databáze SVI a OSPOD v součinnosti s ostatními subjekty s ním a jeho rodinou začíná pracovat. Do systému budou vkládat podle metodiky MVČR informace o ohrožených dětech také další instituce školy, lékaři, zdravotnická zařízení, NNO aj.

Systém včasné intervence je realizován na území okresu Třebíč ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou.

 

Systém včasné intervence je založen na třech pilířích:

  • Tým pro mládež

Jedná se o interdisciplinární tým odborníků, který zajišťuje metodickou spolupráci mezi institucemi péče o ohrožené děti. Základní složení Týmu tvoří zástupci orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Policie ČR, střediska Probační a mediační služby, okresního soudu a městské policie. 

  • Informační systém SVI

Je vytvořeno jednotné informační prostředí, které slouží k informačnímu propojení mezi subjekty. Systém SVI je vytvořen jako webový systém, do něhož jsou na základě stanovených pravidel vkládány prostřednictvím elektronických formulářů informace o dětech, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana. Umožňuje předávání sdílení, doplňování a vyhodnocování informací o ohrožených dětech.

  • Opatření k zajištění péče o ohrožené děti

Konkrétními opatřeními pomoci jsou nejen opatření vyplívající ze zákona, ale rovněž služby, programy a aktivity, které jsou nástroji práce s dítětem a jeho rodinou (např. probační programy, sociální služby NNO v oblasti pomoci ohroženým dětem apod.).

 

Subjekty zapojené v SVI Třebíč

Město Třebíč

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Masarykovo nám. 116/6

674 01 Třebíč

www.trebic.cz

Město Moravské Budějovice

Odbor sociální, pracoviště sociálně-právní ochrany dětí

Nám. Míru 31

676 02 Moravské Budějovice

www.mbudejovice.cz

Město Náměšť nad Oslavou

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, pracoviště sociálně-právní ochrany dětí

Masarykovo nám. 104

675 71 Náměšť nad Oslavou

www.namestnosl.cz

Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč

Bráfova 11

674 01 Třebíč

www.policie.cz

Okresní soud v Třebíči

Bráfova 502

674 01 Třebíč

www.justice.cz

Středisko Probační a mediační služby v Třebíči

Bráfova 502

674 34 Třebíč

www.pmscr.cz

Městská policie Třebíč

B. Václavka 59/11

674 01 Třebíč

www.trebic.cz

 

Další spolupracující organizace

Školy a školská zařízení včetně pedagogicko-psychologických poraden

oznamují prostřednictvím informačního systému výchovné problémy, podezření týrání dítěte, zneužívání nebo zanedbání dítěte a další významné skutečnosti okamžitě a včas.

Lékaři a zdravotnická zařízení

oznamují orgánu sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím informačního systému podezření na týrání dítěte, zneužívání nebo zanedbávání dítěte okamžitě a včas.

Nestátní neziskové organizace (NNO), sociální služby

dle zadání poskytují služby sociální prevence, konkrétní programy a ktivity v činnosti s cílovými skupinami dětí a mládeže, rodinami.

Zájmová sdružení občanů, komunita

spolupracují se všemi partnery projektu dle potřeb v oblasti péče o ohrožené děti.