Systém včasné intervence v okrese Třebíč (SVI)

Systém včasné intervence vytváříme na Třebíčsku již pátým rokem, ovšem počátky tohoto fungujícího systému prevence kriminality je třeba hledat daleko dříve než v roce 2008, kdy se Třebíč oficiálně zapojila do programu SVI, který byl vytvořen Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Co tedy stálo na jeho počátku a jaká byla cesta tohoto projektu?

Pro podporu tohoto organizačně, technicky i finančně náročného projektu byly v Třebíči velmi příznivé podmínky. V Komisi prevence kriminality a drogové problematiky pracovali odborníci, kteří chtěli hledat nové cesty k efektivní sociální prevenci. V regionu působily neziskové organizace, jež měly snahu reagovat na potřeby služeb v této oblasti. Významná byla zejména podpora města Třebíče aktivitám v prevenci kriminality, např. prostřednictvím  grantového programu města.

Základní cíle projektu, tj. včasnost pomoci ohroženým dětem a efektivní systémová spolupráce, byly  velmi významné pro rozhodnutí o zapojení do projektu. Je třeba také zmínit, že v usnesení vlády ČR č. 1151  z roku 2007 k hodnocení systému péče o ohrožené děti  bylo stanoveno plošné rozšíření Systému včasné intervence a týmu pro mládež na území celé republiky.

Okres Třebíč sice nepatřil k místům s vysokou kriminalitou, ovšem jedním z rizikových faktorů byla míra nezaměstnanosti převyšující republikový průměr a také značný nárůst počtu dětí s výchovnými problémy v evidenci kurátorů pro mládež  MěÚ Třebíč v roce 2007.

Důležitý podíl na motivaci spolupracujících subjektů k zapojení do projektu měli pracovníci MV ČR Mgr. Jitka Gjuričová a Mgr. Ferdinand Raditsch, kteří podrobně projekt prezentovali, seznamovali místní odborníky s jeho principy a podporovali nás zejména v přípravném procesu. Cenné zkušenosti jsme získali při návštěvách měst, která již v té době projekt realizovala – Svitavy a Šumperk.

Vzhledem k jejich doporučením jsme nepodcenili fázi přípravy projektu, zejména ve vztahu k pěti klíčovým subjektům, které měly tvořit základ SVI. Více než rok jsme se věnovali trpělivé práci s objasňováním cílů a principů SVI a postupně se nám podařilo nalézt podporu u představitelů města Třebíče, odborných partnerů ve vedení Policie ČR a Okresního soudu v Třebíči. Vzhledem k tomu, že se jevilo praktické a smysluplné vytvářet systém na území celého okresu (většina hlavních subjektů má okresní působnost), bylo obdobně nutno motivovat představitele měst Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou.

Po těchto jednáních bylo zavedení SVI v okrese Třebíč schváleno zastupitelstvy všech tří obcí s rozšířenou působností v polovině roku 2008.

Při zpracování projektu SVI Třebíč 2008 jsme se řídili Závaznou metodikou SVI, která byla vytvořena Ministerstvem vnitra ČR. Byl ustaven Řídící výbor, jehož členy byli představitelé všech zapojených subjektů, rovněž byla zřízena funkce koordinátora SVI. Republikovým výborem pro prevenci kriminality bylo schváleno přidělení dotace na projekt SVI, přičemž spoluúčast města Třebíče činila 20 % celkových nákladů.

Přípravný proces završilo podepsání Prohlášení o spolupráci a součinnosti v rámci Systému včasné intervence všemi zúčastněnými subjekty v listopadu 2008. V Prohlášení jsou vymezeny úkoly ustaveného Řídícího výboru SVI, pravidla a obsah práce Týmu pro mládež a vznik a užívání společného informačního systému, včetně podmínek vkládání, výměny a poskytování informací.

Hlavními partnery v SVI Třebíč jsou města Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, Probační a mediační služba ČR, Policie ČR a Okresní soud v Třebíči. Vzhledem k zamítavému stanovisku Krajského státního zastupitelství v Brně se nám nepodařilo zapojit Okresní státní zastupitelství v Třebíči, ale podle potřeby se státní zástupce účastní jednání Týmu pro mládež. V další etapě rozvoje SVI byly zapojovány základní a střední školy, zdravotníci a neziskové organizace okresu.

Realizace projektu SVI byla zařazena jako jedna z priorit do Koncepce prevence kriminality města Třebíče na léta 2009 až 2011 a rovněž do komunitního plánu sociálních služeb města Třebíče.

Dílčí projekty na podporu Systému včasné intervence realizované Týmem pro mládež ve spolupráci s manažerkou prevence kriminality jsou každoročně zařazeny do Městského programu prevence kriminality města Třebíče.

 

I. pilíř – Informační systém SVI (IS SVI)

Nástrojem propojení spolupracujících subjektů je informační systém SVI, který je vytvořen jako webový systém. Prostřednictvím elektronických formulářů jsou do něj vkládány informace o dětech, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana. Subjekty, které mají zákonné oprávnění, mohou ze systému čerpat potřebné informace. Aplikaci lze také využít jako elektronickou evidenci spisové dokumentace orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Data jsou umístěna na centrálním serveru na Městském úřadu v Třebíči, ale pro každý městský úřad odděleně (Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou). Správci IS SVI, kteří zodpovídají za shromážděná data, jsou pracoviště sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. Velká pozornost byla věnována zabezpečení této aplikace. Veškerá komunikace mezi serverem a uživateli SVI je šifrována, každý uživatel, který přistupuje do systému, má zřízen individuální účet s heslem.

Zpočátku bylo využívání IS SVI v Třebíči provázeno softwarovými změnami, v průběhu času se aplikace dále postupně upravovala a vyvíjela. Procesy zadávání a vyhledávání se zrychlily a prostředí aplikace informačního systému se stalo přehlednějším.

Původní verze aplikace, která nám byla nainstalována v roce 2008, byla dodavatelem v roce 2009 zásadně změněna tak, aby zahrnovala celou agendu sociálně-právní ochrany dětí. Na její tvorbě se podíleli zástupci MPSV i realizátorů SVI z vybraných měst. Pokládáme za velmi přínosné, že ministerstvo vnitra organizovalo pracovní schůzky, na nichž jsme mohli připomínkovat fungování aplikace a zároveň si předávat zkušenosti s pracovníky z měst, která projekt také realizovala. Vyladění softwaru podle potřeb orgánů sociálně-právní ochrany dětí bylo dlouhodobým a náročným procesem, který i s ohledem na měnící se legislativu není konečný.

V Třebíči byla nasazena pilotní verze této aplikace a v polovině roku 2009 byl zahájen její ostrý provoz. Od té doby jsme postupně vytvářeli databázi spisové dokumentace oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Třebíč v IS SVI. S ohledem na administrativní náročnost jsme k zadávání dat využili pomoci pracovníků v evidenci ÚP v rámci jejich rekvalifikační stáže na městském úřadě. V současné době je tvorba databáze OSPOD Třebíč dokončena, v evidenci máme cca 3000 dětí.

Přijímání oznámení do IS SVI bylo zahájeno v roce 2010. Nejprve byli oznamovateli pouze Policie ČR a Městská policie Třebíč, od roku 2011 zasílají oznámení též základní a střední školy našeho okresu. Pedagogové však měli často výhrady, že jsou pouze jednosměrnými vkladateli informací do SVI a pro práci s dítětem by přivítali zpětnou vazbu ze strany OSPOD. Aktuální novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (SPO) v § 10 odst. 4 již tuto zpětnou vazbu na požádání oznamovatelům umožňuje.

V současné době má informační systém SVI Třebíč (v obci s rozšířenou působností Třebíč) 58 uživatelů. Jedná se o zástupce OSPOD, Policie ČR, Probační a mediační služby, Městské policie Třebíč, základních a středních škol a nestátních a neziskových organizací.

V roce 2012 jsme přijali do IS SVI Třebíč celkem 336 oznámení o dětech, z toho v Třebíči to bylo 270 oznámení, v Moravských Budějovicích 67 a Náměšti nad Oslavou 29. Hlavním oznamovatelem nadále zůstává Policie ČR (viz tabulka č. 1).

 

Tab. č. 1 Oznámení SVI Třebíč podle oznamovatelů za rok 2012

 

Třebíč

Moravské Budějovice

Náměšť nad Oslavou

Celkem

Policie ČR

247

54

29

330

Městská policie

19

5

0

24

Školy

4

8

0

12

Celkem

270

67

29

366

 

Z údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že v roce 2012 spolupracující školy informační systém SVI příliš k plnění oznamovací povinnosti nevyužívaly. Tato situace se stala tématem jednání na pracovním setkání Týmu pro mládež s výchovnými poradci v dubnu 2013, od té doby se počet oznámení učiněných školami v IS SVI zvýšil.

V následující tabulce č. 2 jsou uvedena oznámení přijatá do IS SVI podle charakteru oznámené události, v níž se dítě ocitlo (obdobné členění podle oznámení PČR): dítě v pozici poškozeného, kdy se zejména jednalo o oznámení o neplnění vyživovací povinnosti rodičem, dále pak dítě jako svědek protiprávního jednání (v tom je významný počet oznámení o konfliktech a fyzickém násilí v rodině), výchovné problémy (z toho zjištěné požití alkoholu dítětem), děti dopouštějící se protiprávního jednání a pohřešované děti (na útěku z domova nebo ústavní výchovy).

 

Tab. č .2  Přehled oznámení přijatých do IS SVI Třebíč (pouze data za obec s rozšířenou působností Třebíč)

 

Oznámení SVI Třebíč podle oznamované události

 

2010

2011

2012

Poškozený

75

119

66

Svědek

     z toho konflikty a násilí v rodině

60

83

55

18

31

50

Děti s výchovnými problémy

     z toho zneužívání alkoholu

41

86

47

30

61

40

Trestná činnost

17

33

36

Přestupky

14

44

52

Pohřešovaný

17

5

5

Oznámení celkem

224

370

270

 

Je třeba uvést, že naše optimistické vize o elektronickém vedení spisové dokumentace se nečekaně zkomplikovaly zavedením systému datových schránek.

V souvislosti se zákonnou povinností orgánů veřejné správy využívat ke komunikaci datové schránky došlo ke zvýšení administrativní náročnosti pro pracovníky OSPOD Třebíč, neboť kromě práce v IS SVI musejí evidovat spisovou dokumentaci i v interní spisové službě městského úřadu a dle instrukce MPSV vést spisy v papírové podobě.

Pro odstranění této duplicity jsme v roce 2011 zpracovali projekt Integrace aplikace SVI se spisovou službou. V tomtéž roce schválila vláda ČR realizaci Národního projektu Systému včasné intervence a podle dodavatele aplikace SVI měla národní verze SVI obsahovat rovněž integraci IS SVI se spisovou službou. Z tohoto pohledu se realizace individuálního projektu nejevila jako účelná, a proto město Třebíč od projektu odstoupilo.

V roce 2011 byla rozhodnutím vlády přesunuta věcná zodpovědnost za projekt SVI z Ministerstva vnitra ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které se intenzivně zabývalo tvorbou legislativních změn zákona o SPO. Vytvoření národního projektu SVI se bohužel dosud neuskutečnilo.

Velkým přínosem pro zjednodušení zadávání spisové agendy by kromě propojení IS SVI se spisovou službou města bylo také propojení SVI se základními registry (evidence obyvatel).

 

II. pilíř – Tým pro mládež okresu Třebíč

Stěžejním pilířem Systému včasné intervence v Třebíči je Tým pro mládež, který zahájil činnost v prosinci roku 2008. Jeho členové jsou zástupci hlavní „pětky“, tj. pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zejm. kurátoři pro mládež) městských úřadů Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, vedoucí střediska Probační a mediační služby v Třebíči, zástupce Okresního soudu v Třebíči, specialista pro mládež kriminální služby Policie ČR Třebíč, zástupce Městské policie Třebíč a koordinátorka SVI, která je tajemnicí týmu.

K jednání Týmu pro mládež bývají přizváni dle projednávané problematiky další odborníci ze spolupracujících subjektů.

Pravidla pro jednání týmu jsou od počátku zakotvena v Jednacím řádu Týmu pro mládež a základní obsah činnosti je vymezen v Prohlášení o spolupráci a vychází z metodiky MV ČR. Setkání týmu se nejprve konala cca jednou za 2 měsíce, od roku 2011 se tým schází téměř každý měsíc.

Na počátku činnosti týmu bylo nutno vymezit jeho obsahovou náplň vůči komisím města – Komisi prevence kriminality a drogové problematiky, jež vytváří strategické a koncepční materiály v oblasti prevence kriminality města, a Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí, jež je obligatorním orgánem obce a její úkoly jsou obsaženy v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí.

Obecně lze obsah činnosti týmu rozdělit do následujících okruhů:

  • identifikace hlavních problémových oblastí v péči o ohrožené děti v okrese
  • sjednocování metodických postupů a interdisciplinární předávání zkušeností
  • projednávání kazuistik (expertní názory, doporučení apod.)
  • podpora zavádění IS SVI do provozu, připomínky k aplikaci SVI
  • mapování služeb v oblasti péče o ohrožené děti
  • tvorba a realizace projektů vztahujících se k SVI
  • odborná, cílená diskuze mezi spolupracujícími subjekty

 

Tým každoročně stanoví nejaktuálnější problémové oblasti péče o ohrožené děti, jimž věnuje svoji pozornost. V jednotlivých letech se jednalo např. o problematiku záškoláctví, sjednocování postupů v protidrogové oblasti (v okrese neexistovala protidrogová koncepce), oblast sociálně-právní ochrany dětí ve školských předpisech a spolupráci se školami, optimalizaci postupů jednotlivých subjektů v trestních věcech mladistvých, problematiku zaměstnanosti mladistvých a spolupráci s úřadem práce apod.

Důležitým úkolem bylo zmapování existující nabídky návazných služeb péče o ohrožené děti, na jehož základě tým zpracoval Přehled služeb a programů péče o ohrožené děti, které jsou k dispozici v okrese Třebíč. Tým tak mohl např. se znalostí potřeb regionu ve svém vyjádření jednoznačně podpořit záměr zřízení pobytového střediska výchovné péče v okrese Třebíč.

Tým se dále pravidelně zabýval úkoly souvisejícími se zaváděním informačního systému SVI a připomínkami k aplikaci.

Pro vývoj SVI v Třebíči má velký význam podpora aktivit SVI v dotačních programech Ministerstva vnitra ČR. Tým pro mládež každoročně vytváří projekty, které mají za cíl rozvoj SVI v okrese a dobrou spolupráci v oblasti péče o ohrožené děti. Projekty, na nichž se město Třebíč finančně spoluúčastní, byly v jednotlivých letech zařazeny do Programu prevence kriminality města Třebíče. K jejich úspěšné realizaci přispívá spolupráce s manažerkou prevence kriminality města Třebíče i přetrvávající podpora městské komise prevence kriminality.

V rámci těchto projektů Tým pro mládež od roku 2010 pořádá odborné semináře a pracovní setkání pro spolupracující subjekty s aktuální tematikou, jejichž cílem je kromě zvýšení informovanosti o problematice zejména podpora vzájemné spolupráce, vytváření prostoru pro předávání zkušeností a příkladů dobré praxe.

V roce 2010 Tým realizoval projekt s názvem „S SVI k odborné veřejnosti“, jehož cílem bylo získat školské a zdravotnické partnery ke spolupráci v SVI. Tým uskutečnil workshopy pro dětské lékaře, ředitele ZŠ a SŠ a dvoudenní seminář pro výchovné poradce a metodiky prevence v okrese Třebíč. Pracovníci OSPOD a členové Týmu pro mládež zpracovali pro účastníky informativní a odborné materiály – brožuru o SVI Třebíč, přehledy právních předpisů důležitých při spolupráci zdravotnických i školských zařízení v rámci sociálně-právní ochrany dětí. V modelových příkladech a kazuistikách byla zahrnuta problematika protiprávního jednání nezletilých a mladistvých, výchovných problémů dětí a syndromu CAN. Interaktivní techniky a setkání se zástupci spolupracujících institucí „na jednom místě“ napomohly vytvoření činorodé pracovní atmosféry a byly příslibem další spolupráce. Učitelé  projevili zájem o další podobná setkávání a ve výsledku se zapojilo do SVI 16 škol okresu Třebíč.

V roce 2011 se Tým kromě jiného zaměřoval na problematiku protidrogové prevence a navázal na aktivity v roce 2010 seminářem s názvem „Prevence zneužívání návykových látek (nejen) ve školách“, který pořádal spolu s manažerkou prevence kriminality. Součástí akce byla panelová diskuse k problematice drog v okrese Třebíč, jíž se zúčastnili členové Týmu pro mládež, specialisté na problematiku drog Policie ČR Třebíč, zástupce K-centra NOE, okresní metodička prevence Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč a další odborníci.

Tato problematika vzbudila velký zájem, o čemž svědčila účast cca 70 zástupců jednotlivých spolupracujících subjektů (zejména škol zapojených do SVI, nestátních organizací, které se zabývají problematikou protidrogové prevence, pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí měst zapojených v SVI).

Cílem semináře pořádaného v roce 2012 bylo seznámení zástupců nestátních neziskových ogranizací, které zajišťují služby a programy pro ohrožené děti v okrese Třebíč, s SVI a možnostmi jejich zapojení.a další spolupráce. Některé organizace totiž mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Také pro nestátní neziskové organizace zpracovali členové Týmu pro mládež materiál obsahující vybraná ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Náměty dalších pracovních setkání v roce 2012 byly znovu pro velký zájem drogová problematika (zaměřená úžeji zejména na právní úpravu v ČR v souvislosti s přestupkovým jednáním v této oblasti) a trestní odpovědnost pedagogů a žáků škol. Realizovaných akcí se celkem zúčastnilo téměř 180 zástupců subjektů. V evaluačních dotaznících byly kromě pozitivního hodnocení semináře uvedeny náměty pro další pracovní setkání subjektů SVI.

V rámci projektu byla vytvořena informační brožura o sociálně-právní ochraně dětí, která obsahuje základní informace o OSPOD, vymezení kompetencí sociálních pracovníků OSPOD s kontakty na jednotlivé pracovníky (zvlášť za Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou) a rovněž informace o projektu SVI.

V dubnu letošního roku (2013) uspořádal tým pracovní setkání s výchovnými poradci ZŠ a SŠ, jehož hlavním tématem byla spolupráce při řešení záškoláctví. Koordinátorka SVI informovala o možnosti využití IS SVI při plnění oznamovací povinnosti škol o dětech zanedbávajících školní docházku. K ucelenému pohledu na problematiku napomohly příspěvky kurátorů pro mládež, specialisty pro mládež Policie ČR, zástupce městské policie i pracovnice oddělení přestupků MěÚ Třebíč. Důležité informace o nových metodách práce vyplývajících z novely zákona o SPO předala výchovným poradcům vedoucí OSPOD Třebíč JUDr. Rosenkrancová. Setkání se zúčastnili zástupci téměř všech oslovených škol, kteří v evaluačních dotaznících vyjadřovali svoji spokojenost s akcí.  

Cílem dalšího semináře plánovaného na podzim letošního roku s názvem „Bez předsudků“ je rozšíření informovanosti o životě v tradičních romských rodinách, jejich životním stylu, základních hodnotách a specifikách výchovy a vzdělávání dětí.

Lze říci, že Tým pro mládež okresu Třebíč je velmi aktivní pracovní skupinou. Podle vyjádření samotných členů znamená tým velkou příležitost k seberealizaci a zúročení zkušeností zástupců rozdílných institucí, které jsou do něj zapojeny. Oproti jiným „odborným uskupením“ vnímají členové Tým pro mládež jako jednotku realizující konkrétní projekty v praxi a napomáhající odborníkům orientovat se ve zvolené problematice. Aktivně se snaží propojovat a motivovat ke spolupráci jednotlivé subjekty, mnohdy nad rámec svých běžných povinností.

 

III. pilíř – Opatření a programy péče o ohrožené děti

Třetí pilíř SVI zahrnuje konkrétní opatření k zajištění péče o ohrožené děti. Těmito jsou legislativní opatření a dále služby, programy a aktivity organizací zajišťující pomoc těmto dětem a jejich rodinám.

Při zrodu SVI v Třebíči byla neocenitelnou výhodou existence postupně se rozvíjející  škály sociálních služeb a subjektů podílejících se na sociální prevenci.

Je třeba zmínit zejména dva subjekty ‑ o. s. STŘED a Oblastní charitu Třebíč. Tyto dvě organizace s poměrně širokým záběrem činností a potenciálem kvalifikovaných a kompetentních pracovníků přispěly k tomu, že právě ona škála sociálních služeb, jako je III. pilíř SVI, dokázala reagovat na potřeby cílové skupiny klientů a aktuální problematiku prevence kriminality. Vznikla služba sociální asistence, psychologická ambulance, centrum prevence a pomoci, podařilo se akreditovat a následně také obhájit akreditaci 3 probačních programů – MOST, Šance ve STŘEDu a Právo pro každý den.

Toto vše by ale nemohlo fungovat bez kvalitního zázemí a finanční podpory, kterou se dařilo zajišťovat z fondů města, kraje i dalších zdrojů, především díky schopnostem pracovníků těchto subjektů.

V Třebíči je na základě provedené analýzy vytvořen Střednědobý plán sociálních služeb 2012 – 2016 a potřebnost těchto služeb je každoročně upřesňována v akčních plánech komunitního plánu sociálních služeb. Byla vytvořena Minimální síť sociálních služeb v Třebíči, která je součástí Zásad financování sociálních služeb z rozpočtu města Třebíče.

 

Dosažení cílů SVI je dlouhodobý proces a ne všechny úkoly  se nám dosud podařilo naplnit. K hlavním pozitivům řadíme především postupné zefektivnění spolupráce jednotlivých subjektů, které spočívá např. v rychlém předávání informací, propojenosti systému. Za důležitý považujeme posun ve vnímání projektu a jeho přijetí většinou aktérů.

Můžeme konstatovat, že zapálenost pro věc a aktivita členů Týmu pro mládež byly tím, co významně přispělo k rozvoji Systému včasné intervence v okrese Třebíč, jehož hlavním cílem je, aby pomoc ohroženým dětem byla skutečně včasná a účinná.

 

 

V Třebíči dne 29.08.2013                          Zpracovala: PhDr. Naděžda Sobotková, koordinátorka SVI Třebíč