Realizované projekty SVI

Tým pro mládež, jako koordinační článek SVI, který zajišťuje metodickou spolupráce mezi institucemi, zahájil svoji činnost v prosinci roku 2008. V této době se zaměřoval zejména na řešení aktuálních problémů v oblasti péče o ohrožené děti v regionu, sjednocování metodických postupů a řešení úkolů při zavádění inovovaných informačních systémů SVI. Zpočátku se setkání Týmu konalo 1x za dva měsíce, což se později ukázalo jako nedostačující. Proto se od roku 2011 začal Tým scházet každý měsíc, což činí do současné doby.

 

Projekty a akce realizované Týmem pro mládež

Rok 2010

Projekt s názvem „S SVI k odborné veřejnosti“ byl realizován prostřednictvím workshopů pro dětské lékaře, ředitele ZŠ a SŠ a dvoudenního semináře pro výchovné poradce a metodiky prevence v okrese Třebíč.

Pracovníci OSPOD a členové Týmu pro mládež zpracovali pro účastníky informativní a odborné materiály – brožuru o SVI Třebíč, přehledy právních předpisů důležitých při spolupráci zdravotnických i školských zařízení v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

V modelových příkladech a kazuistikách byla zahrnuta problematika protiprávního jednání nezletilých a mladistvých, výchovných problémů dětí a syndromu CAN.

Interaktivní techniky a setkání se zástupci spolupracujících institucí „na jednom místě“.

Rok 2011

Seminář s názvemPrevence zneužívání návykových látek (nejen)ve školách“

Součástí akce byla panelová diskuse k problematice drog v okrese

Rok 2012

Projekt obsahoval tři odborné semináře:

  • Seminář pro hlavní subjekty SVI – PČR, OS, PMS, OSPOD, MP

Seminář s aktuální protidrogovou tematikou. Kromě informací o drogové scéně v ČR – současné situaci a trendech u jednotlivých typů návykových látek včetně nových syntetických drog byl seminář zaměřen na drogovou legislativu – právní úpravu v ČR se zaměřením na postupy v souvislosti s přestupkovým jednáním. Z evaluačních dotazníků byla zřejmá velká spokojenost s lektorem JUDr. Brejchou, pro velký zájem byl seminář realizován ve 2 dnech (účast cca 70 účastníků)

  • Seminář pro nestátní neziskové organizace

Zúčastněným byly předány informační materiály o projektu SVI a právní manuál obsahující povinnosti v rámci sociálně-právní ochrany dětí.

  • Seminář pro výchovné poradce a metodiky prevence ZŠ a SŠ

Seminář měl název Trestní odpovědnost pedagogů a žáků škol, lektorka JUDr. Mahdalčíková, autorka stejnojmenné publikce. O velkém zájmu svědčila účast 70 účastníků i spokojené reakce v evaluačních dotaznících.

V rámci projektu bya zpracována informační brožura o sociálně-právni ochaně dětí obsahující náplň činnosti OSPOD, kontakt na pracovníky a také SVI.

Rok 2013

Projekt obsahoval:

  • seminář pro výchovné poradce ZŠ a SŠ okresu Třebíč, jehož hlavním tématem byla spolupráce při řešení záškoláctví – aktuální problémy – metodický pokyn MŠMT
  • tématem druhého semináře s názvem „Bez předsudků“ byla Tradiční romská rodina a aktuální situace při výchově a vzdělávání dětí. Svoje zkušenosti účastníkům zprostředkovala speciální pedagožka a sociální pracovnice Mgr. Iva Pellarová, která se problematice romského etnika věnuje dlouhodobě, metodicky vede několik nízkoprahových zařízení a terénních programů. S příspěvky dále vystoupila ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Třebíči, ředitelka Základní a Praktické školy  v Moravských, vedoucí Ambrely Oblastní charity Třebíč

Rok 2014

Kulatý stůl: téma Standardizace OSPOD a spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi – hosté ze Svitav –  NNO Květná zahrada, Bonanza (Mgr. Raditsch, Mgr. Buchtová).

 

Kulatý stůl: téma Standardizace OSPOD a podpora spolupráce se školami a rodinami

Cílová skupina: ředitelé základních a středních škol, včetně dětských domovů okresu Třebíč, host psycholog a VŠ pedagog PhDr. Jan Svoboda

Rok 2015

Kulatý stůl: téma Standardizace OSPOD a spolupráce s poskytovateli zdravotnických služeb

Cílová skupina: lékaři pro děti a dorost okresu Třebíč, lékaři dětského oddělení Nemocnice Třebíč - Pozitivně lze hodnotit, jak účast pediatrů, tak jejich odezvu na toto jednání. Někteří z nich projevili zájem sejít se přímo s konkrétními pracovníky  OSPOD, v jejichž obvodu působí.

Setkání s pracovníky SVP Velké Meziříčí a návštěva zařízení v červnu 2015 – došlo k rozvoji spolupráce kurátorů se zařízením

Dále jsme zrealizovali setkání s Bc. Hortovou – vedoucí oddělení hmotné nouze ÚP Bc. Hortová zejména v souvislosti s financováním pobytu v SVP. OSPOD preferuje dobrovolný pobyt v SVP, na který ovšem ÚP nepřispívá.

Rok 2016

V souvislosti s potřebou řešit problematiku narůstání zneužívání alkoholických nápojů dětmi. Z tohoto důvodu byli přizváni na jednání zástupci PČR a Ing. Pokorný, člen pracovní skupiny k prevenci alkoholismu při KÚ kraje Vysočina.

Tým se značnou měrou podílel na realizaci informačního letáku pro rodiče s názvem Moje dítě asi užívá marihuanu.

K dalšímu jednání byla přizvaná s Mgr. Bártovou – ředitelka z.ú. STŘED, která informovala o možnosti zřízení stacionární formy SVP.

Široké veřejnosti jsme nabídli informaci o existenci a činnosti Týmu pro mládež a SVI prostřednictvím tiskového prohlášení.

Dalším tématem, kterému byla věnována značná pozornost, bylo zaměření na prevenci předčasných odchodů žáků ze středního vzdělávání a na děti, které se po ukončení základní školy nepřipravují na budoucí povolání, ke kterému byla přizvána pracovnice ÚP Ing. Ilona Vybíralová. Tato se na základě hlasování v následujícím jednání stala novým člena Týmu pro mládež.

Koncem roku 2016 začal Tým připravovat kulatý stůl pro II. stupeň základního školství, zejména pro výchovné poradce a preventisty s cílem sjednocení postupů při řešení neakceptovatelného chování dětí.

V neposlední řadě byla ve spolupráci Týmu vydány kartičky s hranicí odbourávání alkoholu - tyto kartičky by měly být rozdávány při předávání řidičského průkazu.